Prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd - 201213016 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd
   
 
Titel:Prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd
Utgivningsår:2012
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:16
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i 19 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller en bidragsskyldigs betalningsskyldighet för underhållstöd. Det föreslås ett förtydligande om att betalningsskyldigheten efter anstånd med betalning av underhållsstöd fullgörs genom avbetalning. Om en avbetalningspost inte är betald i rätt tid, måste den bidragsskyldige senast fem månader efter det ha kommit i kapp med avbetalningsplanen. Är samtliga delposter inte betalda inom den angivna tiden förfaller hela skulden till omedelbar betalning.

Vidare föreslås en korrigering i 18 kap. socialförsäkringsbalken av tre hänvisningar till bestämmelser i 19 kap. så att dessa motsvarar vad som gällde enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd innan balken trädde i kraft. I 19 kap. 49 § föreslås slutligen ett förtydligande i fråga om verkställbarhet av beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 med vissa övergångsbestämmelser.

 
  © 2017 Jure AB