SOU 2012:83 Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB - 9789138238479 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:83 Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB
   
 
Titel:SOU 2012:83 Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB
Anmärkning:Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012
Utgivningsår:2012
Omfång:727 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238479
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statistikutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft som uppgift att se över SCB och systemet för den officiella statistiken.

Föreslår att Rådet för den officiella statistiken, som är ett rådgivande organ vid SCB, ska utvidgas så att vissa myndigheter med stor tyngd i statistiksammanhang får permanent representation i rådet. Rådet ska också göra löpande översiktliga granskningar av bl.a. statistikens kvalitet och tillgänglighet. Vidare föreslås SCB vara huvudansvarig för och samordna arbetet med de s.k. självutvärderingar av statistiken som är på väg att införas till följd av EU-krav.

Utredningen anser att regeringens styrning av SCB:s avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet bör förtydligas och stramas upp. Uppdrag angående officiell statistik vara prioriterade och uppdragsverksamheten ska hållas ekonomiskt skild från myndighetens övriga verksamhet. Vidare ska SCB endast åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än myndigheter om det inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Konstaterar också att det då och då förekommer fel i statistiken. Men i ett så pass komplext system som statistiksystemet torde det i praktiken vara omöjligt att helt undvika fel. När de väl uppstår är det dock viktigt att myndigheterna öppet redovisar felen och har en organisation och rutiner för att uppmärksamma, rätta, analysera och lära av dem.

 
  © 2017 Jure AB