SOU 2012:93 En modernare rättegång II - 9789138238714 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:93 En modernare rättegång II
– en uppföljning
   
 
Titel:SOU 2012:93 En modernare rättegång II – en uppföljning
Anmärkning:Betänkande från EMR-utredningen 2 delar
Utgivningsår:2013
Omfång:552 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238714
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:EMR-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:93
Ämnesord:Processrätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Lyckad reform med ny teknik i allmän domstol!

Utvärderingen av EMR-reformen (modernisering av rättegången i allmän domstol) visar att reformen har fallit mycket väl ut och varit positiv för såväl enskilda som för rättsväsendet. För tingsrätterna innebar reformen bl.a. ett större utnyttjande av digital teknik. Prövningstillstånd infördes i hovrätten för alla tvistemål och ärenden.
Ger förslag på några ytterligare reformeringar, t.ex.:

Brottsoffer och vittnen som infunnit sig till en tingsrättsförhandling som ställs in ska normalt slippa återvända vid ett senare tillfälle för att lämna sina uppgifter.
Om en rättegång måste tas om (jfr det jävsdrabbade Södertälje-målet) ska tingsrätterna kunna återanvända förhör som tidigare dokumenterats med ljud och bild.
Ökad användning i hovrätten av tingsrättens ljud- och bildupptagningar.
Nya bestämmelser för tingsrättens sammansättning vid huvudförhandling i tvistemål. Som hittills ska en ensam domare kunna döma i tvistemål om
1) parterna samtycker till det och rätten anser det tillräckligt
2) målet är av enkel beskaffenhet, eller
3) huvudförhandlingen hålls i förenklad form.
Om det inte räcker med en domare ska två domare delta. Bara om målet är mycket omfattande eller komplicerat ska tre domare delta.

Särskild utredare: K-G Ekeberg

 
  © 2017 Jure AB