Prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik - 201213191 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik
   
 
Titel:Prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik
Utgivningsår:2013
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213191
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:191
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken föreslås vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Mål föreslås för de nämnda ovdjursstammarna med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde. Toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur föreslås vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.
 
  © 2017 Jure AB