SOU 2014:35 I vått och torrt - 9789138241226 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:35 I vått och torrt
– förslag till ändrade vattenrättsliga regler
   
 
Titel:SOU 2014:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
Utgivningsår:2014
Omfång:678 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241226
Kommitte:Vattenverksamhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:35
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande uppdrag är att se över reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV, se direktiv 2012:29.

Utredningen har lämnat två delbetänkanden. SOU 2012:89 innehåller en analys beträffande tillämpningen av 4 kap. 6 § MB i förhållande till syftet med bestämmelsen enligt förarbetena. SOU 2013:69, som är en delredovisning av huvuduppdraget, innehåller bl.a. en analys av rättskraftens räckvidd för äldre tillstånd och rättigheter, förslag till system som möjliggör ny prövning av verksamheter som saknar tillstånd enligt MB och förslag till nya regler om prövningens omfattning vid ändring av tillstånd.

Återstående delar av uppdraget behandlas i detta slutbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB