SOU 2014:51 Nya regler om upphandling - 9789138241431 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:51 Nya regler om upphandling
   
 
Titel: SOU 2014:51 Nya regler om upphandling
Utgivningsår:2014
Omfång:550 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241431
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delbetänkande av genomförandeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:51
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.

De två nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års upphandlingsdirektiv. Genomförandet av de delar som bedömdes som nya i förhållande till 2004 års direktiv överlämnades till Genomförandeutredningen
 
  © 2017 Jure AB