SOU 2014:60 Tillförlitligare kreditupplysningar - 9789138241592 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:60 Tillförlitligare kreditupplysningar
– ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav
   
 
Titel:SOU 2014:60 Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav
Utgivningsår:2014
Omfång:96 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241592
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:60
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Den 27 juni 2013 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till åtgärder som minimerar risken för att en uppgift om en betalningsförsummelse (en betalningsanmärkning)
på grund av ett krav från det allmänna förekommer i kreditupplysningsföretagens register utan att gäldenären dessförinnan har fått kännedom om kravet.

Krav från det allmänna, det vill säga offentligrättsliga fordringar, fastställs genom myndighetsbeslut. Det innebär att en obetald offentligrättslig fordran kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att gäldenären först måste ha delgetts kravet. När fordringen lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning blir uppgiften om gäldenärens betalningsförsummelse tillgänglig för kreditupplysningsföretagen, som kan registrera en uppgift om skulden i sina register. Det kan därmed uppstå en betalningsanmärkning utan att det dessförinnan har säkerställts att gäldenären har fått kännedom om kravet.

För att betalningsanmärkningar i högre grad än i dag endast ska visa på bristande betalningsvilja eller betalningsoförmåga hos gäldenären lämnar utredningen förslag till dels en ny bestämmelse i kreditupplysningslagen (1973:1173), dels en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De nya bestämmelserna gäller enbart allmänna mål om verkställighet.

Utredningen föreslår att lagändringarna kan träda i kraft den 1 oktober 2015.
 
  © 2017 Jure AB