SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio - 9789138241967 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio
– En plan från Digitalradiosamordningen
   
 
Titel:SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio – En plan från Digitalradiosamordningen
Utgivningsår:2014
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241967
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitalradiosamordningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.

En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra till att skapa goda förutsättningar. Uppdraget har genomförts tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med Sveriges Radio AB, de kommersiella radioföretagen, företrädare för närradion och andra berörda aktörer, bland andra Post- och telestyrelsen. De bedömningar som regeringen redovisat i propositionen Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 (prop. 2012/13:164) har tjänat som grund för arbetet.

Det har inneburit att samordningsarbetet utgått från att FM-sändningarna upphör 2022 och att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav.

Den plan för övergång till digital marksänd radio som nu presenteras har arbetats fram i nära dialog med radioföretagen. Utgångspunkterna är att marknaden behöver tydliga förutsättningar, att Sveriges Radio spelar en central roll i en digitalisering, samt att det är viktigt att Sveriges Radio och de kommersiella programföretagen samverkar.

De tydliga förutsättningar som efterfrågas bör skapas genom ett riksdagsbeslut om digitalisering av marksänd ljudradio och släckning av public service radions och den kommersiella radions FMsändningar, nya tillstånd för Sveriges Radio och Utbildningsradion, beslut om finansiering av public service-företagens kostnader för
en digitalradioövergång samt beslut om nya regler för den kommersiella radions tillstånd för analoga sändningar som går ut 2018.
 
  © 2017 Jure AB