SOU 2014:75 Automatiserade beslut - 9789138241905 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:75 Automatiserade beslut
– färre regler ger tydligare reglering
   
 
Titel:SOU 2014:75 Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering
Utgivningsår:2014
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241905
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Regeringen har sedan länge bedrivit ett brett regelförenklingsarbete i syfte att minska den administrativa bördan för företagen. Parallellt har ett arbete pågått för att utforma och införa elektroniska tjänster som kan vara tillgängliga dygnets alla timmar och automatiserad ärendehandläggning där beslut fattas inom tidsramar som tidigare inte varit möjliga.

Det har emellertid visat sig att utvecklingen hämmas av onödiga och onödigt komplicerade regler. Den osäkerhet som detta fört ed sig försvårar och försenar tvecklingsarbetet. Ett sådant område är den automatisering av myndigheternas beslutsfattande som genomförs i allt snabbare takt. E-delegationen har också utarbetat en rapport om direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling där en central del är rättssäkra automatiserade beslut som ska fattas för varje enskilt onlineliknande utlämnande.

Det har emellertid ifrågasatts om automatiserade beslut får införas utan ett särskilt undantag från myndighetsförordningen samt en föreskrift i lag eller förordning om att myndigheten får fatta berörda beslut automatiserat. Enligt direktiven ska delegationen redovisa till regeringen om den i sitt arbete identifierar regelverk som på ett olämpligt sätt hindrar elektroniskt informationsutbyte och vid behov lämna förslag till författningsändringar.

E-delegationen föreslår därför att författningsregleringen ska förenklas så att en osäkerhet inte längre behöver finnas om en myndighet får fatta beslut automatiserat.
 
  © 2017 Jure AB