SOU 2015:10 Gränser i havet - 9789138242360 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:10 Gränser i havet
   
 
Titel:SOU 2015:10 Gränser i havet
Utgivningsår:2015
Omfång:689 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242360
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Havsgränsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:10
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess.

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, in¬vandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag.

Mot bakgrund av det nya förslaget till baslinjesträckning ska en anpassning ske av den yttre gränsen för Sveriges sjöterritorium.
Utredningen har härutöver haft i uppdrag att lägga fram förslag om inrättande av en angränsande zon i hela eller delar av det område som gränsar till svenskt territorialhav och i samband med detta utreda vilken verksamhet som kan tänkas uppkomma för relevanta myndigheter när en sådan zon inrättas.
 
  © 2017 Jure AB