Prop. 2014/15:63 Åklagardatalag - 201415063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:63 Åklagardatalag
   
 
Titel:Prop. 2014/15:63 Åklagardatalag
Utgivningsår:2015
Omfång:176 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:63
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs en lag om behandling av personuppgifter i Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens verksamhet.

Syftet med den nya lagen är att ge åklagarväsendet möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i sin verksamhet och att samtidigt skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen av uppgifter i åklagarväsendets verksamhet slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter. Lagen har utformats i nära anslutning till polisdatalagen och kustbevakningsdatalagen.

Lagen reglerar nästan all behandling av personuppgifter i åklagarväsendets verksamhet. Den ska ersätta den nuvarande förordningen (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet. Lagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204) men innehålla hänvisningar till vissa bestämmelser i personuppgiftslagen som ska vara tillämpliga i åklagarväsendets operativa verksamhet.

Propositionen innehåller också förslag till en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den nya lagen och ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB