SOU 2015:79 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret - 9789138243466 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:79 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
   
 
Titel:SOU 2015:79 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
Utgivningsår:2015
Omfång:324 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243466
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas bort. Regeringen föreslås istället besluta om anställning efter ett ansökningsförfarande. Regeringen föreslås i Försvarsmaktens regleringsbrev tilldela tillsynsfunktionen medel för löne- och verksamhetskostnader. Utredningen föreslår även att generalläkaren ska byta namn till försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Tillsynsfunktionen föreslås få utvidgade ingripandemöjligheter i fråga om patientsäkerhet och djurskydd. Kontrollansvaret utvidgas till att även avse foder och animaliska biprodukter, och på vissa områden utvidgas ansvaret till att även avse Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

Utredningen föreslår att det ska införas en ny bestämmelse i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten av vilken det ska framgå att Försvarsmakten så långt det är möjlig och skäligt utomlands ska planera och bedriva verksamheter så att principer om god vård, hälso- och miljöhänsyn och djurskydd uppfylls. Tillsynsfunktionen ska se efter att detta uppfylls.

Det föreslås även en rapporteringsskyldighet till regeringen gällande allvarliga brister som Försvarsmakten m.fl. myndigheter trots påpekande inte rättar till.
 
  © 2017 Jure AB