SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar - 9789138243824 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar
   
 
Titel:SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar
Utgivningsår:2015
Omfång:263 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243824
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:101
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora påfrestningar på ekonomi och arbetskrafsförsörjning i flera svenska kommuner. Att människor jobbar längre upp i åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom vissa grupper kommer vara en viktig del för att klara dessa utmaningar.

Rapporten pekar på att de tidigare regionala utvecklingsmönstren med en stark storstadskoncentration och en svagare utveckling i landets perifera delar fortsätter. Detta medför stora påfrestningar på kommunernas ekonomi och verksamhet samt svårigheter att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i både offentlig och privat verksamhet.

Flera centrala utmaningar och möjliga åtgärder identifieras:

-Ökade ansträngningar för den kommunala ekonomin fram till 2040, men med stora variationer mellan olika kommungrupper.

-I ett längre tidsperspektiv kan det finnas behov av justeringar inom utjämningssystemet för att stödja glesbefolkande kommuner som ligger långt ifrån storstadsregionerna. Effektivisering inom kommunsektorn och ökad samverkan kan vara en del av den långsiktiga lösningen, men behovet av kommunreformer kan också komma att bli aktuellt.

-Arbetskraftförsörjningen kan bli en allvarlig utmaning för stora delar av landet. Särskilt för regioner med långa avstånd till större städer. Problemen förefaller bli särskilt stora inom vårdsektorn. Ökad arbetskraftspendling och större regioner kan minska problemen i vissa, men långt ifrån alla, regioner. Senare utträde från arbetsmarknaden och ökad sysselsättning bland utrikes födda och kvinnor blir sannolikt en viktig del för att klara arbetskrafts- och kompetensbehov.
 
  © 2017 Jure AB