SOU 2015:108 Strandskyddet i praktiken - 9789138243923 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:108 Strandskyddet i praktiken
   
 
Titel:SOU 2015:108 Strandskyddet i praktiken
Utgivningsår:2015
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243923
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Strandskyddsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:108
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Strandskyddsdelegationen fick den 7 mars 2013 i uppdrag av regeringen att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Genom att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet.

För fortsatt kompetensutveckling föreslår Strandskyddsdelegationen att utredningens samlade informationsmaterial, utbildningar, verktyg och webbportal ska utvecklas och förvaltas av en lämplig länsstyrelse.

Delegationen förslår också en satsning där relevanta sektormyndigheter, länsstyrelser, kommuner och regionala utvecklingsorgan samlas för att identifiera behov och samordna stödinsatser för tillämpningen av strandskyddsreglerna.
 
  © 2017 Jure AB