SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs - 9789138243954 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs
   
 
Titel:SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs
Utgivningsår:2016
Omfång:167 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789138243954
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Regeringen tar ett helhetsgrepp och att se infrastrukturen som en resurs.

-De aktörer som äger infrastrukturen behöver få tydliga politiska signaler om att de också har ett ansvar för att de politiska målsättningarna på området nås.
-Aktörer ska samverka och samråda med PTS och MSB i frågor som rör fibernät och se till att näten är robusta och byggs effektivt
-Vid utbyte av optofiber i banvallen ska Trafikverket se över om de behöver lägga extra fibernät eller kanalisation för att regeringens bredbandsmål om att 90 procent av landets hushåll och företag ska kunna ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020 nås.
-Att när Trafikverket och Svenska kraftnät ser över möjligheten att bygga ihop sina fibernät i syfte att skapa redundans ska de också undersöka om de kan förlägga den sammanbindande fibern så att den passerar områden som saknar möjlighet att ansluta till snabbt bredband.
-De statliga aktiebolagen Vattenfall AB och Teracom AB bör uppmanas att aktivt bidra till effektiviseringen av den gemensamma resursen och till uppfyllandet av regeringens bredbandsmål.
 
  © 2017 Jure AB