SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! - 9789138244012 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
   
 
Titel:SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2016
Omfång:747 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244012
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2014-års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås.

Utredningen föreslår också att en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska det tas upp som en motion. Utredningen föreslår dessutom att en nationell demokratiportal upprättas där det ska vara möjligt att via nätet lämna och stödja folkmotioner och ta initiativ till lokala folkomröstningar. Det underlättar initiativ till lokala folkomröstningar.

Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas. Kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022.

För att motverka elitiseringen och maktkoncentrationen bör partierna i fullmäktige överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som ordförande. Mot bakgrund av den ökade omfattningen av hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra former.
 
  © 2017 Jure AB