SOU 2016:36 Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd - 9789138244463 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:36 Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd
   
 
Titel:SOU 2016:36 Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd
Utgivningsår:2016
Omfång:243 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244463
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tjänsteleverantörsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:36
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det ska bli möjligt att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör.

Genom en utläggning av en del förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör skulle de sökande kunna erbjudas bättre service. En utläggning skulle också kunna ge Migrationsverket och utlandsmyndigheterna bättre förutsättningar att hantera den ökning av antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning som beräknas följa av den senaste tidens kraftiga ökning av antalet asylsökande, menar utredaren.

Om en utläggning av en del förvaltningsuppgifter är lämplig eller inte i det enskilda fallet får avgöras efter en avvägning utifrån omständigheter som till exempel ansökningsvolymer, fluktuationer i antalet sökande, lokala och geografiska förutsättningar och olika säkerhetsaspekter. Vidare föreslås att bestämmelsen om nationell visering ändras på så sätt att utlänningar som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier eller arbete kan få en nationell visering beviljad i avvaktan på att hans eller hennes uppehållstillståndskort utfärdas.
 
  © 2017 Jure AB