SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering - 9789138245187 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering
– ett utbyggt regelverk
   
 
Titel:SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk
Utgivningsår:2016
Omfång:493 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245187
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om insyn i finansiering av partier
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Förslag från den parlamentariska kommittén:

- Skyldigheten för partier att årligen till Kammarkollegiet redovisa hur de har finansierat sin verksamhet utökas till att gälla även för partier och partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier.

- Partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet samt ledamöter och ersättare i någon av dessa församlingar ska omfattas.

- Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation till ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sina intäkter. Undantag från kravet på redovisning ska finnas vid årliga intäkter understigande ett halvt (0,5) prisbasbelopp (22 400 kr för år 2017) efter vissa avdrag.

- Det ska införas ett förbud för partier och deras sidoorganisationer att ta emot anonyma bidrag vars värde överstiger en tjugondels (0,05) prisbasbelopp (2 240 kr för år 2017). Förbudet ska också gälla valkandidater, ledamöter och ersättare för ledamöter. Ett otillåtet anonymt bidrag ska betalas tillbaka till givaren eller, om så inte kan ske, betalas in till Kammarkollegiet.

- Det ska inte längre vara en förutsättning för rätt till statligt partistöd att anonyma bidrag inte har tagits emot.

- Det bör för närvarande inte införas några särskilda regler om insyn eller krav på samtycke från enskilda medlemmar när det gäller ekonomiskt stöd som organisationer på arbetsmarknaden lämnar till partier eller valkandidater.
 
  © 2017 Jure AB