SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - 9138215306 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:77 Handel med elcertifikat
– Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
   
 
Titel:SOU 2001:77 Handel med elcertifikat – Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
Anmärkning:Separat bilaga finns. Se prop. 2002/03:40.
Utgivningsår:2001
Omfång:255 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215306
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elceritifikatutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:77
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Elcertifikatutredningen föreslår i sitt slutbetänkande ett nytt marknadsbaserat stödsystem för att främja förnybar elproduktion. Systemet ska bygga på handel med certifikat och målet är att det skall träda i kraft den 1 januari 2003. Det föreslagna certifikatsystemet ska ersätta nuvarande investerings- och driftstöd till anläggningar som producerar el från förnybara energikällor. Huvuddragen i förslaget är följande:

- Det kvotbaserade certifikatsystemet införs den 1 januari 2003.
- Den s.k. kvotplikten läggs formellt på slutkunderna. Om slutkunden inte väljer att själv uppfylla sin kvotplikt övergår den till kundens elleverantör.
- Den som inte uppfyller kvotplikten betalar en sanktionsavgift.
- Under de första fem åren finns en avtagande prisgaranti (golv). För vindkraftverk som tagits i drift före 1 januari 2003 införs också särskilt bidrag, som gäller i fem år.
- Den nuvarande subventionen av nätkostnader för småskaliga produktionsanläggningar med en effekt om högst 1 500 kW tas bort. Under en övergångsperiod t.o.m. år 2010 föreslås ett särskilt stöd till de småskaliga produktionsanläggningar som är i drift 1 januari 2003.
- Den s.k. elintensiva industrin föreslås få kvotplikten noll tills det finns ett allsidigt beslutsunderlag tillgängligt från Skattenedsättningskommittén, som avslutar sitt arbete om drygt ett år.
 
  © 2017 Jure AB