SOU 2017:35 Samling för skolan - 9789138246016 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:35 Samling för skolan
– Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
   
 
Titel:SOU 2017:35 Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
Utgivningsår:2017
Omfång:462 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246016
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2015-års skolkommision
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för att stärka den svenska skolan.

- Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan
- Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter bör omprioriteras så att resurser frigörs till vetenskapligt förankrat utvecklingsstöd och främjande arbete, som effektivt kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen.
- Fortsatta insatser för att säkra tillgången på behöriga lärare och skolledare till det svenska skolväsendet.
- Förstärkt lärarutbildning så att lärosätena tilldelas tillräckliga resurser för att driva lärarutbildningar med hög kvalitet
- Kommissionen föreslår att en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling inrättas.
- Kommissionen förordar att staten efter fortsatt utredning ska ange en miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa.
- Kommissionen anser att det är nödvändigt med ett starkare nationellt ansvar för gymnasieskolans finansiering, dimensionering och lokalisering i ett regionalt perspektiv.
- Garanterad undervisningstid
- Ökade inslag av stöd och stimulans
- En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa
- Aktivt skolval och minskad skolsegregation
- Förändrade regler för placering vid skolenheter med kommunal huvudman. Närhetsprincipen får i dessa fall ersättas av ett urval som sker genom lottning.
- Utredning om närhetsprincipen
- Förändring i reglerna för mottagande av elever vid fristående skolor Kommissionen menar att huvudregeln liksom i dag ska vara att fri-stående skolor ska vara öppna för alla.
- Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett system för gemensam antagning av elever till skolenheter inom förskole-klass och grundskola med kommunal respektive enskild huvudman.
- Kontinuerlig läroplansutveckling
- Ett sammanhållet uppföljnings- och utvärderingssystem
 
  © 2017 Jure AB