SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - 9789138246023 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
   
 
Titel:SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Utgivningsår:2017
Omfång:352 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246023
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om genomförande av NIS-direktivet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:36
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer;

- energi,
- transporter,
- bank,
- finansmarknadsinfrastruktur,
- hälso- och sjukvård,
- leverans och distribution av dricksvatten,
- digital infrastruktur.

För att omfattas av bestämmelserna krävs att tjänsten är beroende av nätverk eller informationssystem och att en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.

Leverantörerna föreslås bland annat bli skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rapportera allvarliga it-incidenter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). En tillsynsmyndighet för varje sektor föreslås få ansvar för att övervaka att regelverket följs och att kraven i lagstiftningen har fått effekt på säkerheten. Tillsynsmyndigheten ska få befogenhet att besluta om sanktioner.
 
  © 2017 Jure AB