SOU 2017:43 På lika villkor! - 9789138246160 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:43 På lika villkor!
– Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
   
 
Titel:SOU 2017:43 På lika villkor! – Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
Utgivningsår:2017
Omfång:610 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246160
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat:

- dels ett uppdrag till Specialpedagogiska skolmyndigheten som ska höja skolors kompetens om kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.
- att det i hälso- och sjukvårdslagen ska införas en definition av begreppet hjälpmedel, som förtydligar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel.
- att Socialstyrelsen regelbundet ska följa upp hjälpmedelsförskrivningen bland annat i form av jämförande statistik.
- en ny bestämmelse om hjälpmedelsavgifter, i hälso- och sjukvårdslagen. Genom att införa en uttrycklig regel om hjälpmedelsavgifter blir det tydligt att sådana avgifter får tas ut och under vilka förutsättningar det kan ske.
- att ett förtydligande görs av Myndigheten för delaktighets roll samt tre uppdrag till myndigheten för att förstärka dess arbete med individstöd.
- att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ges i uppdrag att kartlägga befintligt kunskapsläge, inklusive bristande evidens och kunskapsluckor på hjälpmedelsområdet.
- att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och sprida goda exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet.
 
  © 2017 Jure AB