SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten - 9789138246290 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten
   
 
Titel:SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten
Utgivningsår:2017
Omfång:271 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246290
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integritetskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara. Både företag och myndigheter samlar in mängder med uppgifter och det har blivit allt svårare för oss medborgare att ha kontroll på hur uppgifterna samlas in och vidareanvänds, säger Integritetskommitténs ordförande Göran Gräslund.

Det enhälliga slutbetänkandet innehåller en rad förslag som syftar till att öka den enskildes skydd och kontroll över sina personuppgifter. Kommittén föreslår bland annat att:

- En rad olika myndigheter får i uppdrag att initiera och stödja branschernas arbete med så kallade uppförandekoder. Uppförandekoder bör tas fram för bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetslivet, konsumenttjänster, sociala medier och skolverksamhet.
- En föreslagen digitaliseringsmyndighet bör ges i uppdrag att värna den personliga integriteten, med fokus på integritetsskyddande teknik och arbetssätt.
- Sverige bör satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet men även på utbildning för att höja den allmänna kunskapsnivån om digitaliseringens effekter på den egna integriteten, och när det gäller vilka rättigheter man har gentemot företag och myndigheter som hanterar ens personuppgifter.

För att understyrka behovet av den här breda kraftsamlingen anser Integritetskommittén att regeringens digitala strategi ska kompletteras med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och när det gäller att skydda den personliga integriteten.
 
  © 2017 Jure AB