SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet - 9789138246221 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet
   
 
Titel:SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet
Utgivningsår:2017
Omfång:529 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246221
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utbildningsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att lämna förslag till upphävande av den nuvarande generella personuppgiftsregleringen (dir. 2016:15). Utredningen fick även i uppdrag att analysera om det behövs kompletterande bestämmelser som ger ett generellt stöd för myndigheters och andra organs behandling av personuppgifter. I uppdraget ingick också bl.a. att överväga vilka kompletterande bestämmelser om undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter som bör finnas i den generella regleringen. Utredningen föreslår också kompletterande regleringar för behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet med undantag för forskningsverksamhet. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet samtidigt som den ska skydda den enskildes fri- och rättigheter.

Utredningen bedömer att utredningens förslag till regleringar inte kommer att innebära någon kostnadsökning för stat, kommuner, landsting och enskilda huvudmän som tillhandahåller och anordnar utbildningsverksamhet. Vidare bedömer utredningen att förslagen är neutrala rörande integritetsskyddet och att förslagen inte förväntas få några andra konsekvenser.
 
  © 2017 Jure AB