SOU 2017:111 För barnets bästa? - 9789138247402 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:111 För barnets bästa?
– Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
   
 
Titel:SOU 2017:111 För barnets bästa? – Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
Utgivningsår:2017
Omfång:370 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247402
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Några av utredningens förslag:

- systematiskt kvalitetssäkringsarbete för minskat behov av tvångsåtgärder
- val av behandlingsalternativ och ny medicinsk bedömning. Bestämmelserna i patientlagen om att patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ och få en ny medicinsk bedömning ska vara tillämpliga även vid vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
- menar att det är nödvändigt att i lagen om psykiatrisk tvångsvård införa en bestämmelse om barnets bästa. Utredningen förslår att det regleras att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör ett barn.
- rätt att få information och att få uttrycka åsikter. Utredningen föreslår att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård regleras att ett barn ska få information vid alla beslut och åtgärder som rör barnet.
- barn ska inte få vårdas med vuxna
- föreslår att den som är under 18 år endast får vårdas på en sjukvårdsinrättning där det ges rättspsykiatrisk vård om han eller hon omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
- utomhusvistelse och dagliga aktiviteter. Utredningen föreslår att det regleras att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen.
- lämnar ett antal förslag som gäller tvångsåtgärder i den psykiatriska vården för barn. Bland annat föreslår utredningen nya regleringar avseende barn när det gäller fastspänning med bälte.
- anser att det är viktigt att verksamheter där barn vårdas med tvång blir föremål för en regelbunden insyn och föreslår att det ska inrättas ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan – Nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn.
 
  © 2017 Jure AB