SOU 2018:4 Framtidens biobanker - 9789138247518 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:4 Framtidens biobanker
   
 
Titel:SOU 2018:4 Framtidens biobanker
Utgivningsår:2018
Omfång:533 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247518
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om regleringen av biobanker
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Förslagen handlar om att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Förslag och översyn är anpassade till den förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som Europaparlamentet och rådet antog den 27 april 2016. De förslag utredningen lämnar tar sin utgångspunkt i en etisk analys. Denna analys utgör grunden för avvägningarna mellan å ena sidan hänsyn till integritet, självbestämmande och trygghet för individen och å andra sidan patientnyttan och hälso- och sjukvårdens och forskningens möjligheter och behov.

Biobankslagen ska vara tillämplig på identifierbara prover som används för:

- vård och behandling eller andra medicinska -ändamål,
- forskning,
- klinisk prövning,
- produktframställning, eller
- utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom vård,
- forskning eller produktframställning.
 
  © 2017 Jure AB