SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige - 9789138247716 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
   
 
Titel:SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
Utgivningsår:2018
Omfång:458 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247716
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningens sammantagna bedömning är att det statliga stödet har stor betydelse för trossamfunden. Om stödet skulle minska eller avvecklas, i synnerhet avgiftshjälpen, skulle det få stora konsekvenser för trossamfundens verksamhet. Det skulle framför allt sätta trossamfunden i sämre ställning i förhållande till Svenska kyrkan. Trossamfundsstödet bidrar, menar man, till att alla människor i Sverige ges relativt sett lika möjligheter att utöva sin religion och därmed att åtnjuta sin religionsfrihet.

Ett ytterligare stödmotiv är den samhällsnytta som trossamfundens verksamhet ger. Trossamfunden fyller en viktig funktion för många människors välbefinnande, bl.a. genom att möta människors existentiella behov. Det gäller i synnerhet vid särskilda tillfällen i livet såsom vigslar och begravningar, men också vid kriser och olyckor. Trossamfunden bidrar även till samhällsnyttan genom sina kulturella och sociala verksamheter.

Utredningen anser vidare att det ska framgå av målsättningen att det statliga stödet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Ur religionsfrihetssynpunkt är det av särskild vikt att värna om trossamfundens oberoende och det finns därför anledning till att bidraget även fortsättningsvis till stor del bör fördelas som ett organisationsbidrag. Däremot ger organisationsbidrag myndigheten sämre förutsättningar att följa upp och försäkra sig om att statliga medel verkligen går till det som de är avsedda för. Därför anser utredningen att andelen av stödet som fördelas som verksamhetsbidrag och projektbidrag bör öka i förhållande till dagens nivåer.
 
  © 2017 Jure AB