SOU 2018:19 Forska tillsammans - 9789138247723 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:19 Forska tillsammans
– samverkan för lärande och bättring
   
 
Titel:SOU 2018:19 Forska tillsammans – samverkan för lärande och bättring
Utgivningsår:2018
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247723
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslår utredningen tre rekommendationer till huvudmän inom skolväsendet, sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och elva rekommendationer till regeringen.

Sammantaget avser rekommendationerna att:

- stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära forskning
- stärka lärosätenas roll i utbildningssystemet
- stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund genom ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet
- öka medelstilldelningen för praktikutvecklande forskning på sikt
- skapa utrymme för samverkan i det dagliga arbetet.

Utredningen rekommenderar också regeringen att förtydliga uppdraget till den försöksverksamhet med praktiknära forskning som ska pågå under 2017–2021. Utredningen har identifierat ett antal områden som försöksverksamheten kan pröva och utveckla.
 
  © 2017 Jure AB