SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering - 9789138247730 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering
   
 
Titel:SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering
Utgivningsår:2018
Omfång:549 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247730
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om gräsrotsfinansiering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Gräsrotsfinansiering är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital. Ofta sker det genom en plattform på internet.

Utredningen har kartlagt den roll, funktion och incitamentsstruktur som gäller på marknaden för gräsrotsfinansiering samt analyserat och kartlagt vissa oklarheter i förhållande till befintlig reglering, i synnerhet vad gäller lånebaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering.

Man föreslår att bestämmelser om gräsrotsfinansiering införs i en ny näringsrättslig lag som rubriceras lag om viss verksamhet med förmedling av finansiering. Lagen innehåller bestämmelser om dels krav på tillstånd eller registrering för att bedriva verksamhet som omfattas av lagen, dels hur verksamheten ska bedrivas, dels tillsyn och ingripanden. Finansinspektionen ska pröva frågor om tillstånd eller registrering, utöva tillsyn och föra ett register över dem som har rätt att driva verksamhet enligt lagen.

Utredningen anser att ett tillståndskrav för gräsrotsfinansieringsplattformar skapar en mer rättvis konkurrenssituation på de marknadssegment där plattformarna agerar och ett större långsiktigt förtroende för de finansiella marknaderna. Ökad tydlighet kring skydd för låntagare och investerare bör dessutom göra gräsrotsfinansiering till en attraktivare finansieringsform.
 
  © 2017 Jure AB