SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - 9789138247761 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande
– gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
   
 
Titel:SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Utgivningsår:2018
Omfång:590 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247761
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mottagandeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.

Förslag till ett sammanhållet mottagandesystem utifrån följande ställningstaganden:

- Koncentrera resurser tidigt i processen. Utredningens förslag bygger på att använda resurser tidigt under mottagandet i syfte att individerna ska komma rätt från början genom ett samlat möte med Sverige i obligatoriska ankomstcenter.
- Förkorta väntetider och använd väntan aktivt. Genom vistelse i ankomstcenter ges möjligheter till en rättssäker och snabb prövningsprocess där asylsökande och myndigheter finns tillgängliga för varandra. Tiden ska nyttjas aktivt med obligatorisk samhällsinformation och kartläggning liksom hälsoundersökning.
- Etablering eller återvändande i fokus från start. Den väntetid som kan uppstå efter ankomstcentret används till fortsatt samhällsinformation, undervisning i svenska eller insatser för att förbereda för ett effektivt återvändande. Fokus ska redan från start ligga på individens etablering i Sverige eller på återvändande till annat land.
- Minska behovet av eget boende (EBO). Förslagen innebär att eget boende för asylsökande sker under ordnade former. Dels genom att erbjuda ett ordnat mottagande som alternativ, dels genom att begränsa möjligheterna till eget boende genom en social prövning.
- Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens. Huvudförslaget bygger på att staten, kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig ansvarsfördelning och ordning för finansiering, gemensamt sköter mottagandet. Därmed utnyttjas den samlade kapaciteten och kompetensen i 290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten i detta komplexa samhällsuppdrag.
 
  © 2017 Jure AB