Prop. 2017/18:266 En ny regional planering - 201718266 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:266 En ny regional planering
   
 
Titel:Prop. 2017/18:266 En ny regional planering
Utgivningsår:2018
Omfång:147 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718266
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:266
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att nya bestämmelser om regional fysisk planering förs in i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns.

Landstinget föreslås bli ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län. Uppgifterna innefattar bl.a. antagandet av en regionplan. En sådan plan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Vidare föreslås att det ska framgå av regionplanen bl.a. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med andra nationella, regionala och kommunala planer och program.

De nya bestämmelserna föreslås ersätta bestämmelserna i plan- och bygglagen om regionplanering och lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. Till följd av detta föreslås även vissa andra lagändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB