SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism - 9789138247839 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism
   
 
Titel:SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism
Utgivningsår:2018
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247839
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2015 års sanktionslagsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:27
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har varit att analysera behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism.

I uppdraget har vidare ingått att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet. Betänkandet mynnar ut i förslag om en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) samt förslag om en ny lag om frysning av tillgångar.
 
  © 2017 Jure AB