SOU 2018:32 Ju förr desto bättre - 9789138247914 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:32 Ju förr desto bättre
– vägar till en förebyggande socialtjänst
   
 
Titel:SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst
Utgivningsår:2018
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247914
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Framtidens socialtjänst
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

I delbetänkandet redogör utredningen Framtidens socialtjänst för de bedömningar som ligger till grund för sitt arbete:

- Det kommer att behövas en kombination av olika åtgärder och styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska bli verklighet.
- Socialtjänstens förebyggande arbete syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning.
- Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs på samhälls-, grupp och individnivå.
- Kommunen bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
- Former och arbetssätt för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas och etableras.
- Det finns behov av metodutveckling och metodstöd till kommunerna, bland annat för att integrera ett förebyggande perspektiv i verksamheten, ta fram lokala kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser.
- Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid behöver synliggöras.
- Metodstöd behövs för att utveckla socialtjänsten till en lärande organisation.
- Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten behöver vara stabila och långsiktigt hållbara.
- Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort.
 
  © 2017 Jure AB