SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - 9789138248782 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
   
 
Titel:SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
Utgivningsår:2018
Omfång:552 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248782
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att

- kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
- föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
- föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och
- analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående som berör den säkerhetskänsliga verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB