SOU 2018:39 God och nära vård - 9789138248065 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:39 God och nära vård
– En primärvårdsreform
   
 
Titel:SOU 2018:39 God och nära vård – En primärvårdsreform
Utgivningsår:2018
Omfång:539 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248065
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredaren föreslår bland annat följande:
- Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården - en modernisering av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen föreslås, där det ska framgå att primärvården ska vara platsen dit befolkningen i första hand ska vända sig.
- Målbild och färdplan - man vill att patientens delaktighet stärks och att det görs tydligare att primärvården är navet i vård och omsorg. Primärvårdens uppdrag ska bli tydligare, och det som erbjuds ska vara mer lika var man än bor i landet.
- Behovet av ökade möjligheter till uppföljning på aggregerad nivå, därför föreslås att landsting/regioner ska rapportera in uppgifter från utförare inom primärvården till en nationell databas.
- Kontinuitet i primärvården - därför föreslås ett förtydligande av patientens möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. För att minska bristen på allmänläkare inom primärvården föreslår utredningen fler specialiseringstjänster (ST).
- Ändamålsenlig administration – intyg och signering. Utredningen bedömer att det kan finnas anledning att se över om förutsättningarna för en mer professionsneutral reglering av intygsskrivande i vissa fall. Man föreslår att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att se över sina krav på intyg. Det vill säga möjlighet för fler yrkesgrupper än läkare att skriva intyg.
- Ökad tillgänglighet - utredningen anser att vårdcentraler/primärvården i större utsträckning ska kunna ta hand om det som är primärvårdens uppdrag snabbare. Det gör att öppettiderna kan behöva ökas jämfört med idag på vissa håll.
 
  © 2017 Jure AB