SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende - 9789138248027 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende
– Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
   
 
Titel:SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende – Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Utgivningsår:2018
Omfång:325 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248027
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras.

Utredningen lyfter bland annat fram att:

• arbetet med våldsutövare alltid måste utgå från de våldsutsattas behov av säkerhet

• socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare förtydligas

• hälso- och sjukvården engageras i arbetet

• en samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet med våld mot närstående

• kompetens och samordning måste lyftas och prioriteras nationellt

• en ny sekretessbrytande regel införs

• tydligare riktlinjer behövs för informationsutbyte

• tillfälligt boende utvecklas för våldsutövare

• myndigheter bör samverka mer aktivt

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB