SOU 2018:57 Barns och ungas läsning - 9789138248355 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:57 Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället
   
 
Titel:SOU 2018:57 Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
Utgivningsår:2018
Omfång:290 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248355
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Läsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Läsdelegationen har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning inom och utanför skolan med syftet att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga att nå en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Läsdelegationen överlämnar här sitt betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

Delegationen föreslår insatser som ska ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Förslagen handlar bland annat om att stärka skolbiblioteksverksamheten, att ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras, att förskolan och fritidshemmet ska ges bättre förutsättningar att arbeta med läsning och att ett samordnande Läsråd ska inrättas.

Delegationens förslag i korthet:

- Skolbiblioteksverksamheten ska stärkas. Bland annat genom att bemanning av skolbibliotek ska utredas och att skolbiblioteksverksamhet ska definieras på förordningsnivå.

- Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras.

- Läsning och litteratur ska bli en självklar del av förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Bland annat genom att läsning av litteratur ska skrivas in i läroplanerna, och att medarbetare i verksamheterna ska ges kompetensutveckling och stöd i arbetet i hur de kan arbeta med litteraturen.

- Ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas läsning.
 
  © 2017 Jure AB