SOU 2018:80 Samspel för hälsa - 9789138248744 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:80 Samspel för hälsa
– Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
   
 
Titel:SOU 2018:80 Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Utgivningsår:2018
Omfång:348 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248744
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen utgår från den variation som i mer än trettio år präglat svensk sjukfrånvaro. Den tar också avstamp i uppfattningen att hälso- och sjukvården i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och kan påverka sjukfrånvaro i positiv riktning.

Utredningens uppdrag har handlat om att utforska former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process.

Utredningens överväganden och förslag:

- En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.
- Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbidraget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter att påverka.
- Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting. Fälten motsvarar känd historisk utveckling under en tid då sjukförsäkringens regler legat relativt fast. Gränserna i ett landstings referensfält ska utgöras av en högsta och en lägsta beloppsnivå. Om statens utgift för sjukpenning för de sjukfall som omfattas av den finansiella samordningen motsvarar eller överskrider den högsta nivån får landstinget inget statsbidrag. Den lägsta beloppsnivån utgör en gräns för hur högt statsbidraget kan bli, även om statens utgift är lägre än den nivån.
- Den finansiella samordningen ska regleras i lag och förordning om ska träda i kraft den 1 januari 2020.
- Det bör etableras ett nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som relaterar till den finansiella samordningen.
 
  © 2017 Jure AB