SOU 2018:90 För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt - 9789138248881 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:90 För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt
– Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa
   
 
Titel:SOU 2018:90 För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa
Utgivningsår:2018
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248881
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

För att kunna motverka utvecklingen av en ökad psykisk ohälsa förutsätts att arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt i hela samhället.

Utredningen föreslår en rad åtgärder som ska skapa förutsättningar för ett sektorsövergripande arbete och säkerställa att det offentliga kraftsamlar kring frågor om psykisk hälsa.

Utredningen föreslår dels insatser för en väl fungerande styrning och uppföljning av insatser inom området, dels åtgärder av mer specifik karaktär, bland annat kring forskningsförsörjning och internationellt arbete.

Förslagen syftar ytterst till att skapa en bättre resursanvändning och därmed en bättre kvalitet, vilket i sin tur kan bidra till förbättrade livsvillkor, möjligheter och hälsa för dem som behöver stöd och insatser från de olika välfärdssystemen och för befolkningen som helhet.
 
  © 2017 Jure AB