SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan - 9789138248973 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
   
 
Titel:SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
Utgivningsår:2019
Omfång:466 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248973
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Styr- och resursutredningen (Strut)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande redovisas uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Utredningen menar bland annat att en ändamålsenlig styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten måste:

- Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
detaljstyrning eller snedvridande incitament.
- Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället på olika sätt.
- Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive förutsättningar.
 
  © 2017 Jure AB