SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet - 9789138249307 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
   
 
Titel:SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Utgivningsår:2019
Omfång:308 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249307
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2018 års utstationeringsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (härefter ändringsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utifrån kommittédirektiven har en målsättning med arbetet varit att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras.

I enlighet med kommittédirektiven har utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag varit den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB