SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret - 9789138249468 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret
   
 
Titel:SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret
Utgivningsår:2019
Omfång:383 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249468
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Den parlamentariska kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation.

De huvudsakliga förslagen i korthet:

- Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten.
- Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
- Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.
 
  © 2017 Jure AB