SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället - 9789138249475 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
   
 
Titel:SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
Utgivningsår:2019
Omfång:482 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249475
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Demokrativillkorsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Utredningen lämnar en analys av de svårigheter och utmaningar som de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med de demokrativillkor som i dag gäller i bidragsgivningen.

Utredningen har också sett över dagens bestämmelser för överklagande, återkallelse och återkrav av statsbidrag.
 
  © 2017 Jure AB