SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. - 9789138249659 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval.
– Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
   
 
Titel:SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
Utgivningsår:2019
Omfång:662 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249659
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Lämnar förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård. Mer specifikt har utredningen haft i uppdrag att se över lagen om valfrihetssystem (LOV) och med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning överväga vilka styrsystem som bäst främjar måluppfyllelse, inklusive behovet av förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller.

Bland förslagen:

- Patient- och invånarperspektivet behöver stärkas, med en mer personcentrerad vård som i ökad utsträckning utgår från individers olika behov.

- Kontinuitet behöver genomsyra styrning och organisering av vården, vilket bl.a. ökar patientsäkerhet och effektivitet.

- Kontinuitet ökar dessutom invånarnas förtroende för vården.

- Transparensen och långsiktigheten i systemet behöver öka, med ökad tydlighet om vad patienten kan förvänta sig av vården och vad utförarens åtagande är.

- Den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i vården och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård.

- Ett mer nationellt system behövs, med minskade skillnader i landstingens styrning.

- Systemeffektiviteten för hela den offentligt finansierade hälso- och sjukvården behöver öka.

Särskild utredare: Göran Stiernstedt
 
  © 2017 Jure AB