SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020 - 9789138250266 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020
   
 
Titel:SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:166 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250266
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärnavfallsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:9
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport. Syftet med rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.

Kärnavfallsrådet ger ut en kunskapslägesrapport vartannat år sedan 2018. Denna kunskapslägesrapport är uppdelad i två delar.

Rapportens första del

När föreliggande rapport publiceras (februari 2020) ligger frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle på regeringens bord. Slutförvarsprojektets huvudsyfte är att det radioaktiva använda kärnbränslet ska hållas åtskilt från kommande generationer i minst 100 000 år. Frågan är hur det går att hantera och förhålla sig till ett komplext projekt under en projekttid över flera generationer? Hur ser vi till att göra så bra förutsättningar som möjligt för att ett projekt ska lyckas?

Utifrån sin tvärvetenskapliga sammansättning tar rådet i föreliggande kunskapslägesrapport upp en rad olika frågor, som inte nödvändigtvis enbart gäller KBS-3-konceptet utan även andra tänkbara koncept för slutförvaring för använt kärnbränsle. De sammanhänger alla på olika sätt med frågan om vad som utmärker en god teknik.

Rapportens andra del

Del 2 innehåller dels en rapportering om Kärnavfallsrådets arbete utifrån direktivet, dels en kort beskrivning om vad som hänt på kärnavfallsområdet i Sverige under 2018–2019.

Fokus i denna rapport är på den process som kommer att följa om regeringen ger tillstånd/tillåtlighet för ett slutförvar för använt kärnbränsle.
 
  © 2017 Jure AB