SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. - 9789138250402 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
– Delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling av god och nära vård (S 2017:01)
   
 
Titel:SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. – Delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling av god och nära vård (S 2017:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:490 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250402
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Presenterar de centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet som utredningen identifierat. Dessutom lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem. Framgångsfaktorer för omställningen, enligt utredningen:

1. Personcentrering och involvering av invånare och patienter i hälso- och sjukvårdens utveckling - från mottagare till medskapare

2. Det är skillnad på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process, såväl rörande den egna vården som utvecklingen av hälso- och sjukvården.

3. I flera regioner tas kunskaperna och engagemanget hos patienter och närstående till vara genom ”ett levande bibliotek” där man samlar särskilt intresserade och kunniga. Personerna representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Gemensam nämnare är att de vill bidra med sina erfarenheter av hälso- och sjukvård.

4. Interprofessionellt lärande och arbetssätt. Interprofessionell kompetens innebär förmåga att samverka med andra professioner, att ha kunskap om, förståelse och respekt för andra professioners funktioner, roller och etiska värderingar. Dessa kompetenser anses bidra till att förbättra vårdens kvalitet.

5. Proaktiv hälsostyrning innebär att patientens situation är utgångspunkten, inte diagnoser eller symtom. Personalen gör en kartläggning av situationen, tolkar behoven och sätter i samråd med patienten in de åtgärder som behövs för att bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och vårdbehov.

6. Fungerande samverkan och samordning för ett sammanhängande hälso- och sjukvårdssystem - istället för ett fragmentiserat hälso- och sjukvårdslandskap.

7. En avgörande pusselbitför att uppnå fungerande kompetensförsörjning bedöms vara en mer samordnad styrning. Beslutet om inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd bedöms vara en viktig grundplåt för detta.

8. När mer vård nära patienten möjliggörs, och vård flyttas ut från sjukhusen och hela vägen hem till patienterna behöver patientsäkra och effektiva logistiklösningar följa med.

9. En digitalisering som utgår från patienternas, brukarnas och medarbetarnas behov och som bidrar till ökad delaktighet, mer ändamålsenliga och effektiva stöd och arbetssätt, är en viktig förutsättning för omställningen

Särskild utredare: Anna Nergårdh
 
  © 2017 Jure AB