Prop. 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet - 201920156 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Utgivningsår:2020
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:156
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven inom EU. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

I miljöbalken görs i huvudsak följande ändringar. Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent. Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet. Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet förtydligas. Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs. Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall. Flera bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra genomförande av kraven i avfallsdirektiven genom föreskrifter.

I övrig lagstiftning görs i huvudsak följande ändringar. Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas. Det införs bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter i ett register med uppgifter om avfall.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
 
  © 2017 Jure AB