Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser - 201920189 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser
   
 
Titel:Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser
Utgivningsår:2020
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:189
Ämnesord:Processrätt , Insolvensrätt , Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör alltså anpassas eller tas bort.

Regeringen föreslår därför lagändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser. Förslagen innebär bland annat följande:

- En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

- Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

- Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.

- Domstolsärenden ska få inledas digitalt, till exempel genom e-post.

- Det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och handlingars ankomstdag.

- Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB