SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring - 9789152500163 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
   
 
Titel:SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
Utgivningsår:2021
Omfång:339 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500163
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:5
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Huvudsakligen har utredningens uppdrag varit att:

- lämna förslag på hur en ny grund för uppehålls­tillstånd för hög­kvalifi­cerade personer som har för avsikt att söka arbete och för den som vill starta företag i Sverige ska kunna utformas

- ta ställning till om reglerna om uppe­hålls­tillstånd för att bedriva närings­verksamhet är ända­måls­enliga och lämna förslag på föränd­ringar

- göra en bred analys av rätts­läget och dess konse­kvenser när det gäller s.k. kompetens­utvisningar av arbets­krafts­invandrare samt komma med förlag som syftar till att utvis­ningar som sker på grund av försum­bara och ursäkt­liga brister ska upphöra

- ta ställning till om det finns behov av regler till skydd för en arbets­tagare som inte kan få förlängt uppehålls­tillstånd för arbete

- ta ställning till om det ska införas en skyldig­het för arbets­givare att anmäla viktigare föränd­ringar i arbets­villkoren jämfört med de som låg till grund för beslutet om arbets­tillstånd och en därmed förenad skyldighet för Migra­tions­verket att pröva om det finns förut­sätt­ningar för tillståndet

- överväga en utökad möjlighet att ålägga företags­bot när det före­kommit fel hos en arbets­givare eller föreslå andra lämpliga åtgärder

- lämna förslag på en ordning där ett anställ­nings­avtal ska bifogas en ansökan om arbets­tillstånd

- ta ställning till om det ska införas ett försörj­nings­krav för familje­medlemmar till arbets­krafts­invandrare

- ta ställning till kriminali­sering av upp­såtliga förfaranden som möjlig­gör att inresa i Sverige kan ske med stöd av uppe­hålls­tillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter

- lämna förslag på åtgärder som gör det möjligt för den som har ansökt om förläng­ning av ett uppe­hålls­tillstånd för arbete att resa utanför Sverige under hand­lägg­ningstiden

- undersöka om asyl­sökandes möjlig­heter att förnya ett omhänder­taget pass i samband med s.k. spårbyte ska under­lättas

- lämna förslag på nödvän­diga författnings­ändringar.
 
  © 2017 Jure AB