Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - 9789152500439 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
   
 
Titel:Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Utgivningsår:2021
Omfång:173 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500439
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:7
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Samtliga lagförslag syftar till att stärka principen om barnets bästa och till att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Förslagen omfattar fyra områden:

Principen om barnets bästa stärks i samband med att vården upphör
• Tvångsvård av barn får inte upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
• Socialnämnden ska vara skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när nämnden överväger om vården ska upphöra.
Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs
• Socialnämnden ska senast när barnet har varit placerat i samma familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning. I dag gäller att nämnden ska överväga vårdnadsöverflyttning när barnet har varit placerat i samma familjehem under 3 år.
Socialnämnden blir skyldig att följa upp barns situation när tvångsvården har upphört
• Det införs en skyldighet att följa upp alla barn efter att tvångsvården har upphört. I dag finns det endast en möjlighet att i vissa situationer följa upp barn efter avslutad placering.
• Vid uppföljningen får socialnämnden ta de kontakter som behövs, konsultera sakkunniga och även samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke eller att vårdnadshavaren är närvarande.
• En uppföljning får pågå under högst sex månader, vilket innebär en förlängning av uppföljningstiden med fyra månader jämfört med vad som gäller i dag.
Socialnämnden får möjlighet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar
• Socialnämnden får möjlighet att i vissa situationer besluta att en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest inför umgänge och för vårdnadshavare inför prövning av om tvångsvården ska upphöra.
• Ett beslut om att lämna drogtest ska kunna överklagas till förvaltningsrätt.
 
  © 2017 Jure AB